ซึ่งผลงานที่เป็นที่รู้จักเหล่านี้  เกิดจากการทำงานที่มุ่งเน้นการวิจัย และ วิเคราะห์ (Design Research ) อย่างเป็นระบบ จนเป็นบทสรุป ของ กลยุทธ์ในการออกแบบ ( Design Strategy ) ส่งผลให้เกิด คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย  คุณค่าด้านอารมณ์ความรู้สึก และ คุณค่าที่สะท้อนตัวตนของโครงการนั้นๆ  เพื่อการเติบโต ต่อยอด และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

   
งานออกแบบทุกโครงการต้องมีสไตล์ และแนวคิดที่เกิดจากการเข้าใจ และเข้าถึง ( Get in Touch ) สุนทรียศาสตร์ ทั้งยังสามารถสะท้อนตัวตนออกมาอย่างมีเอกลักษณ์ ความแตกต่างในการทำงานของเราคือ เราไม่ยึดติดกับรูปแบบหรือ สไตล์ใดสไตล์หนึ่ง เราตั้งใจที่จะไม่ให้มีแบบฉบับของเรา(Signature) ในงานออกแบบเด็ดขาด เพราะเราเชื่อว่าผลลัพธ์ของงานที่เกิดขึ้น จะต้องเป็นผลมาจากการวิจัยและวิเคราะห์งานออกแบบ ( Design Research )ให้ลึกซึ้งเสียก่อน ท้ายที่สุดผลงานในทุกๆโครงการจะต้องมีเอกลักษณ์